לייעוץ חינם:
1-700-500-444
עולם המיזוג

תקנון רכישה

תקנון אתר עולם המיזוג

1)
כללי
1.1)
אתר האינטרנט רשת עולם המיזוג משמש כקניון אלקטרוני לרכישת מזגנים על ידי ציבור הגולשים באינטרנט בישראל.
1.2)
הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שיעשה על ידך באתר ועל כל רכישה שתתבצע על ידך באמצעות האתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין רשת עולם המיזוג. עקב כך, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.
1.3)
גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים או שירותים המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון. לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הינך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.
1.4)
בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשתמע.
1.5)
כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.
2)
אודות מכירה
2.1)
כל המחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ.
2.2)
טרם ביצוע הזמנה של מוצר (להלן:"פעולה") נדרש תחילה לבצע הרשמה לאתר באמצעות בחירת שם משתמש וסיסמא, ובנוסף יש להקליד פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, מספר כרטיס אשראי, מספר תעודת זהות ופרטים נוספים אם וככל שידרשו. בשלב זה הופך המשתמש למבצע הפעולה (להלן "הלקוח" או "מבצע הפעולה"). כדי שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא נוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה.
2.3)
מיד לאחר ביצוע הפעולה תבצע רשת עולם המיזוג בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה על-ידי חברות כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה או נדחתה.
יובהר כי משלוח הדואר האלקטרוני אינו מהווה ראיה על ביצוע פעולה ואינו מחייב את רשת עולם המיזוג. הרישום שנרשם במחשבי רשת עולם המיזוג יהווה ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר או השירות הנרכש על-ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי לאחר ביצוע הפעולה.
מבצע הפעולה יהיה רשאי לפנות לרשת עולם המיזוג בבקשה לשינוי פרטי החיוב, לרבות מספר התשלומים. רשת עולם המיזוג תבצע את השינוי בהתאם ובכפוף למדיניות הנהוגה באותה עת בחברות האשראי. במידה וחברות האשראי תחייב את רשת עולם המיזוג בעמלה בגין ביצוע הפעולה, יחויב מבצע הפעולה בעמלה כאמור.
דע: הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
2.4)
במקרה בו לא אושרה העסקה על-ידי חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה. לצורך השלמת הרכישה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם מוקד שירות הלקוחות של רשת עולם המיזוג לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה. יובהר ויודגש, פעולה תיחשב כמושלמת רק לאחר הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה על-ידי מבצע הפעולה. במקרה כאמור, ייחשבו מועדי המשלוח החל ממועד קבלת פרטי כרטיס האשראי ואישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי. יובהר ויודגש כי היה ומבצע הפעולה בחר באפשרות לפיה נציג רשת עולם המיזוג ייצור עימו קשר טלפוני לצורך קבלת פרטי כרטיס האשראי, והלקוח לא השיב לפניה הטלפונית ו/או לדואר האלקטרוני של רשת עולם המיזוג בתוך 7 ימים ממועד הפניה, תהיה רשת עולם המיזוג זכאית לבטל את ההזמנה.
2.5)
כל הזמנת ואספקת מוצר באתר כפופה להימצאות מלאי מספק של המוצר המוצע למכירה. רשת עולם המיזוג עושה כמיטב יכולתה לוודא מול הספקים שהמוצרים המוצגים למכירה באתר יימצאו במלאי הספקים במועד הצעת המוצרים למכירה ועד לאספקתם, ואולם רשת עולם המיזוג אינה מתחייבת כלפיך כי בכל מקרה יהא המוצר אשר רכשת באתר במלאי הספקים, ואינה יכולה להבטיח לפיכך כי המוצר אותו רכשת יסופק לך במקרה של היעדר מלאי, מכל סיבה שהיא.
במידה ויתברר כי מוצר שרכשת באתר לא היה מצוי במלאי במועד רכישת המוצר באתר או התגלה חוסר במלאי המוצר לאחר הרכישה, תישלח לך הודעה מתאימה באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות הטלפון. במקרה זה, תהא רשאית רשת עולם המיזוג להציע לך מוצר חלופי שווה ערך למוצר שהזמן. במידה ותקבל את ההצעה, יעודכנו פרטי הזמנתך מחדש. היה ואינך מעוניין במוצר החלופי, תהא זכאי לסרב לקבלו ובמקרה זה תבוטל הזמנתך ורשת עולם המיזוג תימנע מחיוב כרטיס האשראי שלך או תשיב לך כל סכום ששולם בגין המוצר, ככל ששולם. למעט בגין קבלת מוצר חלופי או ביטול עסקה כאמור לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי רשת עולם המיזוג ו/או הספקים בגין היעדר מלאי כאמור, לרבות בגין רכישה, אובדן רווח, רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר וכיו"ב.
2.6)
רשת עולם המיזוג תהא רשאית להגביל את מספר הקניות של מבצע הפעולה כך שלא יתבצעו רכישת מהאתר בכמות סיטונאית.
3)
אספקת/הובלת המוצרים
3.1)
רשת עולם המיזוג תדאג לאספקת כל מוצר הנרכש על ידך באתר לכתובת בישראל, שהקלדת בעת הגשת הצעתך, תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר, אלא אם כן נכתב אחרת באתר.
3.2)
רשת עולם המיזוג תפעל כדי לספק את המוצרים בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה של המוצר או השירותים. רשת עולם המיזוג מתחייבת לספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי כמפורט להלן.
3.3)
רשת עולם המיזוג לא תהיה אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי אספקה שנגרמו כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתם לרבות שביתות השבתות וכיוצ"ב. בכל מקרה תוגבל אחריותה של רשת עולם המיזוג בקשר עם איחורים, עיכובים או כשלים באספקת מוצרים או שירותים שנרכשו באתר לנזקים ישירים כל שיגרמו עקב מעשה או מחדל של רשת עולם המיזוג או מי מטעמה ובהיקף שלא יעלה על מחיר המוצר שנרכש על-ידי הלקוח. רשת עולם המיזוג ו/או מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד שייגרם ללקוח בגין כל איחור, עיכוב או כשל באספקת מוצר או שירות - תהא עילת התביעה אשר תהא - לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.
3.4)
באזורים המוגבלים מבחינה ביטחונית, רשת עולם המיזוג תהיה רשאית להעמיד את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עימם מראש.
3.5)
דמי המשלוח המפורטים באתר אינם כוללים הובלה חריגה או משלוח מחוץ לגבולות מדינת ישראל. הובלה חריגה משמעותה הובלה למקומות גבוהים ללא אפשרות להוביל באמצעות מעלית ו/או הובלה הדורשת כוח אדם נוסף ו/או אמצעים מיוחדים.
3.6)
זמני אספקת המוצרים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימים א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).
3.7)
רוכש מוצר יהיה רשאי לאסוף את המוצר מהרשת עצמה בתאום מראש מול הרשת. איסוף המוצר חייב להתבצע בתוך 14 ימי עסקים מיום אישור הזמנה.
3.8)
בעת אספקת המוצר, רשאים רשת עולם המיזוג ו/או מי מטעמם לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר, ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירה המוצר.
4)
כשרות להשתמש באתר
4.1)
המשתמש הינו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.
4.2)
המשתמש הינו בעל כרטיס אשראי ויזה או ישראכרט ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק על-ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי.
4.3)
המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל.
5)
שמירה על סודיות המידע אודות המשתמש
5.1)
אתר החברה מאובטח באמצעות SSL. כדי לרכוש מוצר יש לבחור תחילה שם משתמש וסיסמא אישית, אשר תלווה אותך בכל הרכישות ו/או השימוש באתר. לאחר מכן הינך מתבקש לספק מידע נוסף לצורך ביצוע העסקה, כגון שם, כתובת, כתובת אלקטרונית, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי.
5.2)
רשת עולם המיזוג מתחייבת שלא לעשות כל שימוש במידע ללא הרשאתך, אלא אם כן הדבר נדרש על-פי דין או כדי למנוע שימוש לרעה. רשת עולם המיזוג תאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיה הזקוקים למידע לצורך מתן השירות.
5.3)
רשת עולם המיזוג נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס האשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן. עם זאת במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, רשת עולם המיזוג לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לקוח ו/או מטעמו אם מידע זה ייאבד או יעשה בו שימוש לא מורשה.
6)
ביטול עסקה/מכירה ו/או כשל תמורה
6.1)
מבצע פעולת הרכישה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א -1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") והתקנו שהותקנו על פיו.
6.2)
ביטול של עסקה יעשה בכתב באמצעות הפקס ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני ישירות לרשת עולם המיזוג.
6.3)
תוצאות הביטול עקב פגם:
ביטל מבצע הפעולה עסקה עקב פגם במוצר, או עקב אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שפורסמו באתר הרשת, יחזיר הספק למבצע הפעולה בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק מחיר העסקה ששולם על-ידי מבצע הפעולה, יבטל את חיובו של מבצע הפעולה בשל העסקה ולא יגבה ממבצע הפעולה דמי ביטול כלשהם.
6.4)
תוצאות הביטול של מוצר שלא נפתח מאריזתו עד 14 יום מיום הרכישה:
על פי חוק הגנת הצרכן, רשאית רשת עולם המיזוג לגבות ממך דמי ביטול בשיעור של עד 5% ממחיר המוצר אותו רכשת או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם, במידה שבחרת לבטל את העסקה שלא עקב פגם במוצר או עקב אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לך לגביו.
ביטל מבצע הפעולה את העסקה שלא עקב פגם במוצר כאמור לעיל, יחזיר הספק למבצע הפעולה, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על-ידי מבצע הפעולה, יבטל את חיובו של מבצע הפעולה בשל העסקה ולא יגבה ממבצע הפעולה סכום כלשהו, זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר נושא החוזה או העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך ביניהם.
קיבל מבצע הפעולה את המוצר נושא העסקה, ידאג להחזרת המוצר לרשת עולם המיזוג, על חשבון מבצע הפעולה. מובהר בזאת כי מבצע הפעולה יחויב בתשלום מלא בגין המשלוח גם אם טרם קיבלת את המוצר, וזאת במידה והמוצר נשוא העסקה או החוזה נשלח מהספק לחברת השילוח.
יובהר ויודגש: ביטול העסקה, שלא עקב פגם במוצר נשוא העסקה או עקב אי התאמה בין המוצר לפרטים שנמסרו לך, כאמור לעיל, כפוף לכך שמבצע הפעולה יחזיר על חשבונו את הנכס לרשת עולם המיזוג, באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.
דע: לא ניתן להחזיר מוצרים לאחר שבוצעה בהם הרכבה, אלא באישור מראש של רשת עולם המיזוג.
6.5)
אין בתוצאות הביטול כדי לגרוע מזכותו של הספק לתבוע את נזקיו, בשל כך שערך המוצר פחת כתוצאה מהרעה משמעותיות במצבו.
6.6)
רשת עולם המיזוג תהא רשאית לבטל עסקה ו/או מכירה כולה או חלקה:
>> במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר.
>> במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים המשך המכירה או ביצועה באופן תקין.

הודעה על ביטול המכירה תימסר ללקוח בטלפון ו/או בכתב לכתובת אותה ציין הלקוח בעת ההרשמה לאתר.

כשלון תמורה:
רשת עולם המיזוג מתחייבת כי בכל מקרה של ביטול עסקה על-ידי הלקוח עקב כשלון תמורה מלא, תפעל רשת עולם המיזוג לספק ללקוח מוצר חלופי, שווה ערך, לאחר קבלת ההודעה בכתב מהלקוח, בדבר הביטול והסיבות לביטול העסקה כאמור.
לא הצליחה רשת עולם המיזוג לספק מוצר חלופי הולם, תחזיר לרוכש את מלוא הכסף ששולם על-ידו בפועל ובלבד שהרכוש ביטל את העסקה אל מול חברת האשראי ושלח לרשת עולם המיזוג הצהרה חתומה על ידו, הכוללת את פירוט כל התשלומים שהוציא.
7)
אחריות
7.1)
במקרה של רכישת מזגן דרך האתר לא תהיה רשת עולם המיזוג אחראית על התאמת המזגן לחלל המיועד למיזוג.
הלקוח המעוניין לוודא כי המזגן שהינו רוכש מתאים לחלל הממוזג יעשו זאת באמצעות פניה ישירה למתקיני הרשת ורכישת המזגן דרכם, זאת לאחר קבלת ייעוץ מקצועי.
7.2)
תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.
7.3)
רשת עולם המיזוג ו/או מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד שייגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר - תהא עילת התביעה אשר תהא - לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא. אחריותה של רשת עולם המיזוג בכל מקרה תוגבל להחזר כספו של הלקוח.
7.4)
רשת עולם המיזוג לא תהא אחראית להתקנתם של המוצרים שנרכשו באתר.
7.5)
במידה והלקוח מעוניין לבצע התקנה למזגן שרכש הינו רשאי לפנות באופן ישיר למתקיני הרשת ולרכוש מהם את ההתקנה למזגן באופן ישיר.
7.6)
רשת עולם המיזוג ו/או מי מטעמה אינם אחראים על השירות והאחריות למוצרים המוצעים והמסופקים באתר למכירה, והאחריות בגין האמור, ככל שישנה על פי דין, חלה באופן בלעדי על החברה היצרנית של המוצר הנרכש. אלא אם נאמר אחרת, מבצע הפעולה יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקתו ולשירות הנדרש למוצר הנרכש על ידו באמצעות האתר.
7.7)
אחריות על המוצרים הנרכשים דרך האתר הם באחריות החברות היצרניות.
8)
שונות
8.1)
פרשנותו ואכיפתו של תקנון ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך בבית המשפט המוסמך במקום משרדה הרשום של רשת עולם המיזוג ו/או בכל מקום אחר לפי בחירת רשת עולם המיזוג.
8.2)
התקנון עודכן לאחרונה בתאריך 15.7.10 וניתן לשינוי בכל עת על-ידי רשת עולם המיזוג, על פי שיקול דעתה הבלעדי. נוסח התקנון כפי שהוא מפורסם באתר הינו הנוסח הקובע בכל עת.